Rendeletek

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya

– a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó épületre (épületrészre), terjed ki,
amelyben a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot biztosítására energiát használnak.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya
a) az 50 m2-nél kevesebb hasznos alapterületű, illetve évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre,
b) a felvonulási épületre, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,
c) hitéleti célra használt épületre,
d) a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen,
történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen létesített építményre,
e) a nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre,
f) az ipari épületre, ha a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb mint 20 W/m2, vagy a fűtési
idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,
g) a sátorszerkezetre,
h) a sajátos építményfajtákra,

2. § E rendelet alkalmazásában

1. alternatív rendszer: a megújuló energiaforrásokon alapuló decentralizált energiaellátási rendszer, a kapcsolt energiatermelés, a táv- vagy tömbfűtés és –
hűtés, vagy a hőszivattyús rendszer;
2. épületelem: a határoló szerkezetek vagy az épületgépészeti rendszerek valamely eleme;
3. épületgépészeti rendszer: az épület vagy önálló rendeltetési egység fűtésére, hűtésére, szellőztetésére, melegvíz-ellátására, világítására, vagy ezek
kombinációjára szolgáló berendezések és vezetékrendszerek összessége;
4. határoló szerkezet: az épület fűtött, szellőztetett, hűtött belső helyiségeit a külső környezettől vagy az épület fűtetlen, szellőzés nélküli helyiségétől
elválasztó épületszerkezet;
5. jelentős felújítás: a határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érintő felújítás;
6. kapcsolt energiatermelés: hő- és villamos vagy mozgási energia egyetlen folyamat során, egyidejűleg történő előállítása;
7. meglévő épület: az e rendelet hatálybalépése előtt használatbavételi engedéllyel rendelkező épület;
8. összesített energetikai jellemző: az épület energiafelhasználásának hatékonyságát jellemző számszerű mutató, amelynek kiszámítása során figyelembe
veszik az épület telepítését, a homlokzatok benapozottságát, a szomszédos épületek hatását, valamint más klimatikus tényezőket; az épület hőszigetelő
képességét, épületszerkezeti és más műszaki tulajdonságait; az épületgépészeti berendezések és rendszerek jellemzőit, a felhasznált energia fajtáját, az előírt
beltéri légállapot követelményeiből származó energiaigényt, továbbá a sajátenergia-előállítást;
9. primerenergia: az a megújuló és nem megújuló energiaforrásból származó energia, amely nem esett át semminemű átalakításon vagy feldolgozási eljáráson.

3. § (1) Épületet úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni,

hogy annak energetikai jellemzői megfeleljenek az 1. mellékletben foglaltaknak.
(2) Az épület energetikai jellemzőjét a tervező döntése szerint
a) a 2. mellékletben meghatározott, részletes vagy egyszerűsített módszer egyikével, a 3. melléklet szerinti adatok figyelembevételével, vagy
b) az a) pontban meghatározott módszerrel egyenértékű, nemzetközi gyakorlatban elfogadott számítógépes szimulációs módszerrel
kell meghatározni.
(3) Az épületek energetikai megfelelőségét igazoló számítást az épület egészére kell elvégezni.
(4) Az épület energetikai megfelelősége egyes zónákra vagy egyes helyiségekre elvégzett számítások eredményeinek összegezésével is igazolható.

4. § (1) Az összesített energetikai jellemző követelményértékét

az épület 1. melléklet szerinti rendeltetésétől függően kell megállapítani. Az épületek
összesített energetikai jellemzőjének számértéke nem haladhatja meg az épület felület-térfogat aránya és rendeltetésszerű használati módja függvényében az 1.
melléklet III. pontjában megadott értéket.
(2) Ha az épületben többféle funkciójú rendeltetési egység található és ezekre eltérő az előírt követelményérték, akkor a tervezés során azokat a méretezési
alapadatokat és az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményt kell figyelembe venni, amely
a) az épület legnagyobb térfogatú rendeltetési egységének funkciójából következik (jellemző funkció), vagy
b) térfogatarányosan a különböző rendeltetési egységek funkciójából következik.
(3) Ha az épületben többféle funkciójú rendeltetési egység található és ezek között van olyan, amelyre nincs az összesített energetikai jellemzőre követelmény,
akkor
a) az épület egészére a fajlagos hőveszteségtényezőre és ezzel együtt az egyes határolószerkezetekre vonatkozó követelményeket kell kielégíteni az 1. melléklet szerint, és
b) az épületnek arra a részére kell értelmezni a méretezési alapadatokat és alkalmazni az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményt, a felület– térfogat arány megállapítása mellett, amelyre a funkció szerinti követelmény adott.

5. § (1) Új épületnek az építése esetén

a tervezési programban és az építészeti-műszaki dokumentációban vizsgálni és rögzíteni kell a műszaki,
környezetvédelmi és gazdasági szempontból az alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét a 4. mellékletben foglaltak vagy az MSZ EN 15459 szabványban leírt számítási módszer szerint. (2) Az alternatív rendszerek elemzését el lehet végezni egyedi épületekre vagy hasonló épületek csoportjaira vagy azonos területen levő, azonos adottságú
épülettípusokra vonatkozóan, illetve közös fűtési vagy hűtési rendszer esetében valamennyi, a rendszerre rákötött épületre vonatkozóan is.

6. § (1) Meglévő épület energia megtakarítási célú felújításakor

az építési-szerelési munkával érintett épületelemeknek meg kell felelniük az 1. melléklet I. és
V. részében meghatározott követelményeknek.
(2) Meglévő épület bővítésekor, ha a bővítés mértéke nem haladja meg a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, az új határoló szerkezeteknek
meg kell felelniük az 1. melléklet I. és V. részében meghatározott követelményeknek.
(3) Meglévő épület (2) bekezdésnél nagyobb mértékű bővítése, vagy jelentős felújítása esetében a 3. § szerinti előírásokat kell alkalmazni.
(4) Meglévő épület jelentős felújítását megelőzően az alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét és a gazdaságos megvalósíthatóságot az 5. §-ban előírt módon vizsgálni és dokumentálni kell.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba,

rendelkezéseit a 2006. szeptember 1-je után induló építési engedélyezési eljárásokban kell
alkalmazni.
(2) Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 3., 4., 5., 7., 9., 10.,
12., 13. pontjának, 3–4. és 6–8. cikkének, továbbá I. mellékletének való megfelelést szolgálja.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

6 + 9 =